فرم ارزیابی مهاجرت

فرمی که در این صفحه پر میکنید، اطلاعات کافی را درباره شرایط شما به ما میدهد تا بتوانیم شما را راهنمایی کنیم که واجد شرایط کدام روش هستید.

اما اگر از روش مهاجرتی خود اطمینان دارید، میتوانید بطور مستقیم فرم امتیازدهی آن روش را از لیست زیر انتخاب کنید. دقت داشته باشید که روشهای مهاجرت متنوع اند و بعضی از آنها فرم محاسبه امتیاز اولیه ندارند.