فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

سرمایه‌گذاران حمایتی

سرمایه‌گذاران حمایتی که به آنها سرمایه‌گذار فرشته هم میگویند، افراد یا شرکت‌هایی هستند که سرمایه یک استارت‌آپ یا کسب و کاری که تازه می‌خواهد پا بگیرد را فراهم می‌کنند.

چنین روندی در بعضی از کشورها از جمله کانادا رواج دارد و در پروسه مهاجرت از طریق استارت‌آپ هم، باید یا سرمایه گذار حمایتی پیدا کنید، و یا حمایت یکی دیگر از انواع سازمانهای حمایتی یعنی صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر و یا مراکز رشد را جلب کنید.

بعد از پیدا کردن سرمایه گذار حمایتی مورد نظرتان، یک نامه حمایتی از آنها دریافت میکنید که باید آن را به اداره مهاجرت کانادا ارائه دهید و خود آن مرکز هم یک تعهدنامه بطور مستقیم برای اداره مهاجرت ارسال میکند.

اگر در بین این سه دسته، یک سرمایه گذار حمایتی برای کسب و کار شما پیدا شود، یعنی آن سرمایه گذار سرمایه کسب و کارتان را فراهم می‌کند.

در پروسه مهاجرت از طریق استارت آپ، سرمایه‌گذاران حمایتی با این که سرمایه کسب و کار مورد نظر را فراهم می‌کنند، اما معمولاً دقیقاً مثل یک شریک کاری عمل نمی‌کنند و در اداره کسب و کار شما دخالتی نمی‌کنند و شراکت آنها ممکن است فقط در بخش سرمایه و سوددهی باشد. این روند بستگی به توافق شما با سرمایه‌گذار مربوطه و تعهدی می‌شود که به شما و در واقع به اداره مهاجرت دولت کانادا می‌دهند.

امکان دارد شما بتوانید علاوه بر سرمایه گذار حمایتی، یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و یا یکی از مراکز رشد را هم پیدا کنید تا روی استارت آپ شما سرمایه گذاری کنند پس مجبور نیستید خود را محدود به فقط یکی از این دسته‌ها کنید.

با مراجعه به فهرست تمام مراکز حمایتی میتوانید سازمان حمایتی مورد نظرتان را پیدا کنید و با آنها تماس بگیرید. ما در شرکت مهاجرتی نیست هم میتوانیم برای پیدا کردن مراکز حمایتی به شما کمک کنیم.

فرم ارزیابی مهاجرت